HACCP

HACCP

Skladno z Uredbo 852/2004 ES, morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da so vse osebe, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik z živili, ustrezno usposobljene. Nosilci živilske dejavnosti so tisti, ki morajo svojim zaposlenim omogočiti da so seznanjeni s pravili glede varnega dela z živili.

 

Poleg nosilcev živilske dejavnosti, je vzpostavitev HACCP sistema obvezna še za gostince, trgovce, skladišča živil, poljedelce, živinorejce, transportno panogo ter pridelovalce krme za živino. 

STROKOVNO USPOSABLJANJE

Osebo ali celoten tim, odgovoren za HACCP v obratu strokovno usposobimo. Na koncu izdamo potrdilo o opravljenem usposabljanju.

IZDELAVA HACCP NAČRTA

Izdelamo HACCP načrt, prilagojen vašemu okolju, obratu in potrebam ter poskrbimo, da je le ta v skladu z vsemi zakonskimi predpisi in zahtevami dobre higienske prakse, proizvodne prakse in sistema HACCP.

STROKOVNA PODPORA

Naročniku pomagamo v vseh fazah opravljanja notranjega nadzora in vzpostavitvi sistema HACCP.